nl en de de de
we hebben weer open dagen

Privacybeleid

1 Privacybeleid Stichting de IJssellinie


Het bestuur van de Stichting de IJssellinie (verder te noemen ‘de Stichting’) stelt het beleid en de procedures vast met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens binnen haar organisatie, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting werkt met persoonsgegevens van bij haar aangesloten vrijwilligers en externe partijen zoals bezoekers. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor het goed kunnen uitvoeren van de activiteiten van de Stichting. Men moet erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met de verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. De Stichting verzamelt alleen minimaal noodzakelijk persoonsgegevens en nooit bijzondere persoonskenmerken.

Er wordt van uitgegaan dat persoonsgegevens door de betrokkenen vrijelijk worden verstrekt. Op ondubbelzinnige wijze moet blijken dat toestemming is gegeven de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken, in welke omvang en met welk doel. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de gegeven toestemming in te trekken. Het model van de toestemmingsverklaring is opgenomen onder punt 5.
 
De Stichting maakt gebruik van de website www.ijssellinie.nl, e-mail adressen, telefoonnummers en n.a.w.-gegevens van vrijwilligers en bezoekers. Centrale opslag van persoonsgegevens vindt plaats op de pc van de Stichting. De Stichting is zich bewust van de privacy-gevoeligheid van deze informatie en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van fysieke informatiebeveiliging, het minimaliseren van de hoeveelheid data, de beperking van de toegang ertoe en de controle op het gebruik ervan. 

In het privacy beleid van de Stichting wordt concreet vastgelegd hoe de Stichting omgaat met persoonsgegevens. Door publicatie op haar website informeert de Stichting alle betrokkenen hierover. Het privacy beleid is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering d.d. . . . . 2019 en is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de administratie van de Stichting.

Het privacy beleid kan worden aangepast in verband met wijzigingen in geldende wet- en regelgeving en/of vanwege aanpassingen in de werkwijze van de Stichting. Het bestuur wordt geïnformeerd over voorgenomen aanpassingen en kunnen deze desgewenst agenderen in de vergadering van vrijwilligers.
 
In gevallen waarin de privacy beleid niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.