nl en de de de
De open dagen 2024 staan op de site

Verwerking register

3 Register verwerkingen


De Stichting rubriceert de verstrekte persoonsgegevens in het ‘Register van verwerkingen’. De navolgende partijen zijn bij de totstandkoming en de verwerking van data in het register betrokken:

-             betrokkenen: de bezoekers aan de complexen van de Stichting, de vrijwilligers en de personen                            waarmee de Stichting een zakelijke relatie onderhoudt;

-             verantwoordelijken: het bestuur van de Stichting. Het bestuur stelt het doel en de middelen voor de
              verwerking van persoonsgegevens vast;

-             verwerkers: de secretaris en de penningmeester van de Stichting, alsmede de coördinator van de
              rondleidingen;

-             verwerkingsverantwoordelijke: de secretaris van de Stichting.

 

In het ‘Register van verwerkingen’ zijn vastgelegd: de opsomming van de activiteiten die tot te verwerken data leiden, het doel van de verwerking van die data, de (al dan niet wettelijke) grondslag van de verwerking, de categorie gegevens die worden verstrekt, de betrokkenen die de persoonsgegevens kunnen muteren, alsmede de ontvangers van de data. Dit overzicht wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. De vraag of registratie van de verstrekte persoonsgegevens noodzakelijk is, wordt jaarlijks getoetst.

 

Betrokkenen kunnen te allen tijde bij de verwerker van de persoonsgegevens alle over hem/haar geregistreerde data opvragen. Betrokkenen kunnen bij de verwerker alle over hem/haar geregistreerde informatie doen corrigeren.

 

De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden bewaard gedurende de periode waarin zij betrokken zijn bij de Stichting.Persoonsgegevens worden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, uit de administraties van de Stichting verwijderd.

Wanneer een vrijwilliger zijn/haar relatie met de Stichting beëindigt, zullen de betreffende persoonsgegevens uit de administraties van de Stichting na 13 maanden worden verwijderd.

 

De lijst van bestuur en vrijwilligers kan worden gedownload van een uitsluitend voor vrijwilligers toegankelijk deel van de website van de Stichting. De persoonsgegevens worden uitsluitend gepubliceerd na expliciete toestemming van de vrijwilliger via een toestemmingsverklaring.

Voor het maken van foto’s of ander geluids- en/of beeldmateriaal die gebruikt worden op de website of op sociale media, zal aan vrijwilligers en deelnemers van rondleidingen vóóraf mondelinge toestemming worden gevraagd.

  
Op de website staan zogenaamde ‘links’ naar websites van derden.  De Stichting is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Voor Specificatie register van verwerkingen kilk op de groen balk boven de foto met pijl