nl en de de de
De open dagen 2024 staan op de site

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

bezoeker: ieder die toegelaten is tot het bunkercomplex;

bunkercomplex: de betreedbare ruimtes die beheerd worden door de stichting, waaronder begrepen het noodziekenhuis Haereweg 4 b, de commandobunker Haereweg 4 c, de dijkterp Jan Schamhartstraat 98, de kazematten aan de Kletterstraat 13 en 13 a te Olst en de LAACC-bunker IJsseldijk 5 a te Welsum;

stichting: stichting De IJssellinie, statutair gevestigd Driehoeksweg 6A 7431 EL Diepenveen;

coördinator rondleidingen: de functionaris die als zodanig door het bestuur van de stichting is aangesteld;

gids: een door de coördinator rondleidingen aangewezen vrijwilliger van de stichting, die belast is met de leiding van een groep bezoekers;

website: de website van de stichting is bereikbaar via www.ijssellinie.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

op alle bezoekers van het bunkercomplex;

op alle overeenkomsten tussen de stichting en een bezoeker, zoals de verkoop van toegangsbewijzen, de vergoeding van diensten door een gids en de verstrekking van etenswaar en dranken.

2.2 De stichting kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website en bij de Kamer van Koophandel.

2.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen binden de stichting alleen als deze vooraf schriftelijk zijn overeenkomen. Door een wederpartij gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Op aanvraag ontvangt een contactpersoon voor een groep bezoekers een vrijblijvende offerte van de stichting. De offerte bevat - naast de contactgegevens - minimaal de volgende gegevens:

aanwijzing van een contactpersoon;

datum, tijd en vertrekpunt van het beoogde bezoek;

het beoogd aantal bezoekers;

de prijs van de toegangsbewijzen en eventuele verstrekkingen;

een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

3.2 De offerte is veertien dagen geldig. Bij aanvaarding of bevestiging is de contactpersoon gebonden.

Artikel 4 Betaling

4.1 Nadat een offerte bevestigd is, ontvangt de contactpersoon een factuur. Op de factuur worden het voor de rondleiding verschuldigde bedrag en de betaaltermijn vermeld.

4.2 Het verschuldigde bedrag bestaat uit de entreegelden voor de rondleiding en de eventuele verstrekking van dranken. De bedragen voor de entreegelden worden door het bestuur van de stichting vastgesteld en gepubliceerd op de website www.ijssellinie.nl.

4.3 Bij niet tijdige betaling is de stichting in beginsel gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

4.4 Bij aanvragen voor de korte termijn (binnen twee weken vóór de beoogde bezoekdatum) dient het bedrag voor aanvang door de stichting te zijn ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Groepsgrootte

5.1 Omwille van de kwaliteit van het bezoek en gezien de veiligheid in kleine bunkerruimtes hanteert de stichting een maximale groepsgrootte per gids van 15 personen. Afhankelijk van het soort bezoek kunnen meerdere groepen tegelijkertijd (onderdelen van) het bunkercomplex bezoeken.

5.2 Mocht een groep bij aankomst bij het bunkercomplex uit meer dan het maximaal aantal personen bestaan, kunnen sommige groepsleden niet aan het bezoek deelnemen.

Artikel 6 Wijzigingen in de groepsgrootte door de contactpersoon

6.1 Wijziging van het aantal bezoekers als bedoeld is gezien de bedrijfsvoering slechts mogelijk tot uiterlijk één week voor de geplande bezoekdatum na overeenstemming met de coördinator rondleidingen.

6.2 Wijziging van overige onderdelen van het bezoek (datum en tijd) is slechts mogelijk na overeenstemming met de coördinator rondleidingen.

6.3 Het doorgeven van een vermindering of vermeerdering in het aantal deelnemers dient per brief of e-mail (rondleidingen@ijssellinie.nl) te gebeuren.

Artikel 7 Vertraging

7.1 In geval van vertraging bij een bezoek neemt de contactpersoon contact op met het telefoonnummer in het bunkercomplex of met de coördinator rondleidingen.

7.2 Als de groep om welke reden dan ook met vertraging arriveert, kan het bezoek worden ingekort.

7.3 Als de groep te laat arriveert en daardoor andere bezoekers gehinderd worden, vervalt het recht op het bezoek zonder dat de stichting tot restitutie verplicht is.

7.4 Het bezoek vervalt zonder dat de stichting tot restitutie verplicht is als de groep niet binnen 30 minuten na het afgesproken aanvangstijdstip bij het in de offerte genoemde vertrekpunt is gearriveerd.

7.5 Het bestuur van de stichting kan in uitzonderlijke gevallen van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Annulering door de contactpersoon

8.1 Als een overeengekomen bezoek door de contactpersoon wordt geannuleerd, brengt de stichting per overeenkomst de volgende bedragen in rekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen:

(a) bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de geplande bezoektijd zullen de kosten van het bezoek volledig in rekening worden gebracht; er is dan geen recht op resitutie.

(b) bij annulering 7 dagen tot 1 dag voor aanvang van de geplande bezoekdatum zullen de kosten van het bezoek voor de helft in rekening worden gebracht;

(c) tot 7 dagen van tevoren betaalt de stichting behoudens administratiekosten onder (e) het overeengekomen bedrag terug;

(d) als de groep zonder bericht niet komt, zullen de kosten van het bezoek volledig in rekening worden gebracht.

8.2 Voor annulering onder (b) en (c) wordt € 5.- administratiekosten in rekening gebracht.

8.3 Annuleringen dienen schriftelijk, per brief of e-mail (rondleidingen@ijssellinie.nl) gedateerd te gebeuren.

Artikel 9 Niet doorgaan van een gepland bezoek/wijzigingen

9.1 Als door omstandigheden, die in de eigen bedrijfsvoering van de stichting zijn gelegen, door de stichting wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de stichting zich tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de contactpersoon.

9.2 Bij niet doorgaan van het bezoek door omstandigheden die voor risico van de stichting zijn, verplicht de stichting zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde kosten zonder aftrek voor administratiekosten.

Artikel 10 Klachten

10.1 Als een bezoeker een klacht heeft moet deze meteen bij de gids van de groep worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.

10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de coördinator Rondleidingen van de stichting. Deze onderzoekt of de klager tevreden kan worden gesteld. Over de uiteindelijke afdoening beslist het bestuur van de stichting.

10.3 De stichting kan personen de toegang tot het bunkercomplex ontzeggen wegens ernstig gevaar voor verstoring van de orde.

10.4 Geschillen met bezoekers worden als regel in der minne geschikt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Om redenen van veiligheid zijn bezoekers gehouden de aanwijzingen van de gids op te volgen.

11.2 De stichting is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of ten gevolge van het bezoek is toegebracht aan bezoekers en die de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal direct of indirect tot gevolg heeft tenzij dit aan opzet en/of toerekenbare nalatigheid van de (vrijwilligers van) de stichting is te wijten.

11.3 De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door bezoekers gemaakte kosten zoals reiskosten en premies voor verzekeringen indien een gepland bezoek niet kan doorgaan.

11.4 De stichting aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door derden uitgegeven foto's, bestanden, websites folders en ander publiciteits- of voorlichtingsmateriaal.

11.5 De commandobunker luchtdoelafweer, alsmede het noodziekenhuis zijn in beginsel geschikt voor betreding door minder validen. De stichting wijst er echter op dat enkele onderdelen van het bunkercomplex, met name de commandobunker infanterie, het personeelsonderkomen, de munitiebunker en de kazematten aan de Kletterstraat 13 en 13 a, gebouwd zijn als compact verdedigingswerk en door deze bouw niet toegankelijk zijn voor minder validen.

Artikel 12 Privacyverklaring

12.1 Ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt de Privacyverklaring van stichting de IJssellinie. Deze wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 13 Algemene wijzigingsbevoegdheid

13.1 De stichting behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programma's en de bezoeken als daarvoor gegronde redenen bestaan.


Stichting De IJssellinie

Secretariaat: (geen bezoekadres)

Boogmakerstraat 25, 8043, AP Zwolle


☏: +31(0)384540738

e-mail: rondleiding@ijssellinie.nl

Bank: IBAN NL31RABO 0139 2840 28

KvK : 08120764

BTW NL: 8145.47.606.B.01